Gratis standaard verzending vanaf €100 | Shop nu 24/7 bij Batavia Stad!

Algemene Voorwaarden van de Batavia Stad Online Shop

1. Exploitant van de Batavia Stad Online Shop, uw contractuele partner en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
De exploitant van de Batavia Stad Online Shop is Batavia Stad Outlet Shopping B.V. Jouw contractuele partner voor de koopcontracten die in de Batavia Stad Online Shop worden afgesloten voor producten die door PUMA worden aangeboden en waarvan de productpagina’s naar deze algemene voorwaarden verwijzen, is PUMA Europe GmbH, PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, Duitsland (hierna ook “PUMA”, “wij” of “ons” genoemd). PUMA is ingeschreven bij de lokale rechtbank in Fürth, Duitsland, met ondernemingsnummer HRB 14539. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de koop en verkoop van goederen op de website van Batavia Stad; shop.bataviastad.nl (de “Website”).
Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van Batavia Stad van toepassing, waar u via de volgende link toegang toe krijgt: https://shop.bataviastad.nl/page/onlinevoorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van Batavia Stad en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

2. Contractsluiting en opslag van de contracttekst 
Het afsluiten van het contract is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Batavia Stad via https://shop.bataviastad.nl/page/onlinevoorwaarden. We bewaren de tekst van het contract voor een periode van drie jaar. Na afsluiting van het bestelproces ontvangt de klant een e-mail met de contracttekst. De klant krijgt op geen enkele andere manier toegang tot de tekst van het contract.

3. Eigendomsvoorbehoud
Totdat de volledige betaling is ontvangen, blijven de goederen ons eigendom. Dit geldt niet als je woon- of verblijfplaats zich in Hongarije, Denemarken, Zweden of Zwitserland bevindt.

4. Uw wettelijke recht om onze overeenkomst op te zeggen
Je hebt het recht om je bestelling te annuleren. Voor de voorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van je herroepingsrecht en de gevolgen van herroeping (zoals 
retourzendingen en terugbetalingen) wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Batavia Stad, via https://shop.bataviastad.nl/page/onlinevoorwaarden.  

5. Betaling en levering van de goederen
Betaling en levering van de goederen die via de Batavia Stad Online Shop worden besteld, worden uitgevoerd door Batavia Stad. Wij verwijzen u naar de algemene voorwaarden van Batavia Stad met betrekking tot betaling en levering van uw bestelling via https://shop.bataviastad.nl/page/onlinevoorwaarden.

6. Uw wettelijke rechten
De wettelijke garantierechten en verhaalsmogelijkheden zijn zonder enige beperking van toepassing op de producten die u koopt.

7. Aansprakelijkheid
PUMA is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Met betrekking tot lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid van PUMA beperkt tot de voorzienbare schade die typisch zou kunnen optreden onder het contract als een verplichting wordt geschonden, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen (kardinale plicht).
De voorgaande aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen zijn niet van toepassing op claims die voortvloeien uit het bedrieglijk verzwijgen van een gebrek, de aanvaarding van een garantie en claims volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz, ProdHaftG) en op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
Voor zover de aansprakelijkheid van PUMA is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting of beperking ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

8. Toepasselijk recht
Het Duitse recht is van toepassing onder voorbehoud van eventuele dwingendrechtelijke bepalingen van het toepasselijke recht van uw woonplaats. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

9. Gedragscodes
PUMA onderwerpt zich niet aan enige gedragscode.

10. Online Geschillenbeslechtingsplatform
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr. PUMA Europe GmbH is niet verplicht en bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.